Градоначелник

  Душанка Голубовић, градоначелник града Сомбора

 

dušanka

 

Душанка Голубовић је рођена у Сомбору, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Правном факултетету Универзитета у Београду 2005. године.

Након двогодишње приправничке праксе у адвокатској канцеларији, од 2007. године запослена је у Градској управи града Сомбора.

У Градској управи је обављала послове стручног сарадника за област социјалне и здравствене заштите, шефа Одсека за опште послове у јавним службама и финансијску подршку породици са децом, помоћника начелника и начелника Одељења за друштвене делатности. Служи се енглеским и немачким језиком.

За начелника Градске управе постављена је 17. новембра 2015. године и ове послове је обављала до избора за градоначелника града Сомбора.

За градоначелника Сомбора изабрана је испред Српске напредне странке и функцију ће обављати на сталном раду.

 

Градоначелник обавља следеће послове:

 1. представља и заступа Град;
 2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
 3. наредбодавац је за извршење буџета;
 4. усмерава и усклађује рад Градске управе;
 5. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, другим прописом, Статутом или одлуком Скупштине;
 6. врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Града.

Поред послова из претходног става, Градоначелник врши и следеће послове утврђене овим Статутом, и то:

 1. подноси извештај Скупштини о извршењу буџета;
 2. одлучује о узимању краткорочних кредита за финансирање дефицита текуће ликвидности, који настаје услед неуравнотежености кретања прихода и расхода буџета, у складу са одредбама закона којим се уређује јавни дуг;
 3. одлучује о промени апропријације у току године, у складу са законом којим се уређује буџетски систем;
 4. даје сагласност на опште акте корисника буџета, којима се утврђује број и структура запослених;
 5. доноси одлуку о употреби сталне и текуће буџетске резерве у складу са законом којим се уређује буџетски систем;6) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности.

Градоначелника бира Скупштина из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.

Датум последње измене: 05.12.2019

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs