Градска управа

КОНТАКТ: централа 025 468 111

 

Градска управа обавља следеће послове:

1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина, Градоначелник и Градско веће;

2. извршава одлуке и друге акте Скупштине, Градоначелника и Градског већа;

3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;

4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине;

5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду;

6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина, Градоначелник и Градско веће.

 

У Градској управи основне унутрашње организационе јединице су:


1) Одељење за скупштинске и извршне послове;

- обавља стручне, административне и организационе послове за потребе Скупштине града

и њених радних тела, по упутству секретара Скупштине;

- обавља стручне, административне и организационе послове за потребе Градоначелника и

Градског већа, по упутству секретара Градског већа;

- врши стручне и организационе послове који се односе на припремање седница, обраду

аката усвојених на седницама, сређивање, евидентирање аката и докумената о раду

Скупштине, градоначелника и Градског већа;

- пружа стручну помоћ одборницима и одборничким групама у изради предлога које

подносе Скупштини и њеним радним телима;

- прибавља одговоре и обавештења које одборници траже;

- врши послове око избора, именовања, постављења и вођење одговарајуће евиденције;

- врши проверу усаглашености нормативних аката које доноси Скупштина, градоначелник

и Градско веће са законом и другим прописима;

- објављује одлуке и друге прописе;

- врши протоколарне послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског

већа; припрему и организовање свих протоколарних сусрета, састанака, пријема, дочека

званичника из земље и иностранства итд.;

- врши послове у вези пријема странака које се обраћају градоначелнику, председнику

Скупштине и осталим функционерима;

- врши послове информисања јавности о раду Скупштине града, градоначелника, Градског

већа, њихових радних тела и Градске управе; стара се о садржају интернет презентације

Града;

- организује обележавање значајних датума;

- врши организационе послове и израду аката у вези додела награда и признања;

- врши стручне и административне послове у области остваривања сарадње са другим

градовима и општинама;

- званичне посете и делегације упознаје са кратким историјатом Града уз посету свечаној

сали Скупштине града и причу о слици "Битка код Сенте".

 

2) Одељење за општу управу;

- послове унапређења организације рада и модернизације Градске управе;

- послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве, овере потписа, рукописа и преписа;

- вођење персоналне евиденције у вези са радним односима приправника, запослених,

постављених лица и функционера, као и послова обуке кадрова у Градској управи;

- дактилографске послове за потребе Градске управе;

- вођење бирачког списка за територију Града Сомбора;

- вођење матичних књига и ажурирање постојећих закључених књига држављана,

издавање извода и уверења из МК и КД, поступак закључења брака, послове из области

личних стања грађана, попис и процену имовине умрлих лица;

- вођење евиденције печата и штамбиља које користе у свом раду органи Града и фондови

чији је оснивач Град Сомбор;

- пружање правне помоћи грађанима;

- припреме предлога и нацрта аката;

- пружање помоћи у поступку избора органа на свим нивоима.

Као организациони облик у саставу Одељења организују се месне канцеларије.

На подручју насељених места Алекса Шантић, Бачки Брег, Бачки Моноштор, Бездан,

Гаково, Дорослово, Кљајићево, Колут, Растина, Риђица, Светозар Милетић, Станишић,

Стапар, Телечка и Чонопља образоване су месне канцеларије за обављање:

- послова пријемне канцеларије, писарнице, овере потписа, рукописа и преписа;

- послова вођења матичних књига и ажурирања постојећих закључених књига држављана,

издавања извода и уверења из истих;

- поступка закључења брака;

- пописа и процене имовине умрлих лица у циљу покретања оставинског поступка;

- пружања помоћи у ажурирању бирачког списка.

 

3) Одељење за друштвене делатности;

Одељење за друштвене делатности обавља послове који су од непосредног интереса

за грађане у областима: образовања, културе, здравства, спорта и физичке културе, социјалне

заштите, дечије заштите, борачко – инвалидске заштите, информисања, заштите културних

добара, националних мањина, инспекцијског надзора, удружења грађана и организација које

окупљају омладину, особе са инвалидитетом или остварују циљеве из области друштвених

делатности. Одељење учествује у изради и имплементацији стратешких и локалних акционих

планова из своје области и обавља друге послове друштвених делатности.

Одељење за друштвене делатности прати остваривање програма рада и развоја

установа из своје надлежности, утврђује нацрт предлога мреже установа дечије заштите и

основног образовања, остварује надзор над радом установа чији је оснивач Град, обавља

послове инспекцијског надзора за област предшколског, основног и средњег образовања,

обавља управне, планске, аналитичке и друге стручне послове за наведене области, прати

спровођење прописа и њихову реализацију и обавља стручне и административне послове за

фондове, комисије и скупштинске одборе из области друштвених делатности.

У оквиру послова везаних за буџет учествује у припреми и изради буџета града Сомбора

везаних за област друштвених делатности, прати стање подрачуна установа друштвених

делатности, учествује у изради информација везаних за финансијско пословање установа из

своје области, прати реализацију средстава за суфинансирање пројеката грађана и

невладиног сектора, социјално хуманитарних и спортских организација и манифестација од

значаја за град Сомбор.

У области борачко инвалидске заштите, обавља послове који се односе на

остваривање права на личну, породичну и допунску инвалиднину, борачки додатак, месечно

новчано примање, накнаду за незапосленост, друштвену заштиту, заштиту цивилних

инвалида рата, кадровачку помоћ, као и остваривање осталих права из ове области. Израђује

информације и извештаје о остваривању права из области борачко – инвалидске заштите и

пружа стручну помоћ за остваривање наведених права.

У Одељењу се врше послови из области остваривања права у области финансијске

подршке породици са децом, дечијег додатка, родитељског додатка, помоћи за породице са

децом, накнаде зараде за време породиљског одсуства и других права из ове области,

административни послови везани за утврђивање права за ученичке и студентске стипендије и

кредите.

Одељење врши послове праћења економско-финансијског стања у установама

предшколског, основног, средњег образовања, културе, јавног информисања, туризма,

физичке културе, социјалне заштите ,прати стање и евиденцију финансијских планова за

финансирање датих области, прати и израђује потребне информације и припрема економске

и финансијске податке за одређивање накнаде-апропријација са позиција предшколског,

основног, средњег образовања, културе, јавног информисања, туризма, физичке културе,

социјалне заштите и других апропријација у Одељењу, ради на изради финансијских планова

као и ребаланса планова и прати динамику њиховог остваривања, обезбеђује примену

законских прописа у области економско-финансијског пословања и предлаже мере за

решавање питања из ових области, води документацију на основу које се врши обрачун

финансијских средстава за области које прати Одељење, води евиденцију и извештаје о

економском пословању установа јавних служби, о месечном извршењу финансијских

планова буџетских корисника, врши консолидацију података индиректних корисника буџета

у складу са важећим прописима из области финансија, утврђује одступања и неправилности

у исказивању података и саставља извештај са објашњењем великог одступања између

одобрених средстава и извршења, утврђује збир дневних плаћања корисницима буџета, врши

припрему и контролу исплате плата буџетских корисника, врши проверу и анализу

оправданости предложених динамичких планова врши анализу завршних рачуна и др.

Одељење за друштвене делатности обавља и друге послове из своје надлежности у

складу са законом, одлукама Града и другим актима.

4) Oдељење за образовање

5) Одељење за финансије;

- подноси нацрт одлуке о буџету за текућу годину и доноси месечне и кварталне планове

ликвидности, сачињава извештаје о месечном извршењу одлуке о буџету за потребе

извршног органа, а полугодишњи извештај за Скупштину града;

- учествује у изради нормативних аката Градске управе у делу финансија;

- припрема појединачна акта за извршни орган власти и Скупштину (решења, закључке,

препоруке, упутства,...);

- врши контролу законитости, исправности и тачности књиговодствених исправа и врши

ликвидацију истих, на основу којих се преносе средства буџета;

- врши комплетно финансијско администрирање социјалних давања који се трансферишу

из буџета Републике (борачко-инвалидска заштита, дечији додаци,...);

- врши контирање и књижење књиговодствене документације корисника за које одсек води

књиговодство, сачињава извештаје и завршни рачун буџета са консолидованим подацима

буџетских корисника, статистичке извештаје, ревалоризацију и обрачун основних

средстава, евиденцију и вођење картотеке ситног инвентара;

- води евиденцију уговора о закупу непокретности у државној својини и друге

документације од значаја за закуп непокретности;

- тумачи и примењује системске законе везане за делатност Одељења;

 

6.) Одељење локалне пореске администрације;

Основне функције локалне пореске администрације су:

- Утврђивање изворних прихода јединица локалне самоуправе пореским решењем;

- Пореска контрола (канцеларијска и теренска контрола) изворних прихода јединица

локлане самоуправе;

- Редовна и принудна наплата изворних прихода јединица локалне самоуправе.

Јединици локалне самоуправе, сходно одредбом чл. 6. Закона о финансирању локалне

самоуправе, припадају изворни приходи остварени на њеној територији, и то:

1) порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и

поклон;

2) локалнe административнe таксe;

3) локалне комуналне таксе;

4) боравишна такса;

5) накнада за коришћење грађевинског земљишта;

6) накнада за уређивање грађевинског земљишта;

7) накнада за заштиту и унапређивање животне средине;

8) приходи од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности и приходи од

других концесионих послова, које јединица локалне самоуправе закључи у складу са

законом;

9) новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом

скупштине јединице локалне самоуправе, као и одузета имовинска корист у том

поступку;

10) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини

које користи јединица локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета;

11) приходи од продаје покретних ствари које користи јединица локалне самоуправе и

индиректни корисници њеног буџета;

12) приходи које својом делатношћу остваре органи и организације јединице локалне

самоуправе;

13) приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе;

14) приходи по основу донација јединици локалне самоуправе;

15) приходи по основу самодоприноса;

16) други приходи утврђени законом.

Локална пореска администрација у поступку администрирања напред наведених

изворних прихода јединице локалне самоуправе, је надлежна по врстама изворних прихода

да врши, и то:

1) утврђивање, наплату и контролу пореза на имовину у статици;

2) контролу и наплату локалне административне таксе;

3) утврђивање, контролу и наплату локалне комуналне таксе:

4) контролу и наплату боравишне таксе;

5) утврђивање, контролу и наплату накнаде за коришћење грађевинског земљишта;

6) контролу и наплату накнаде за уређивање грађевинског земљишта;

7) утврђивање, контролу и наплату накнаде за заштиту и унапређивање животне

средине;

8) утврђивање, контролу и наплату прихода по основу самодорпиноса;

9) контролу и наплату прихода од концесионе накнаде за обављање комуналних

делатности и прихода од других концесионих послова, које јединица локалне

самоуправе закључи у складу са законом;

10) наплату новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане

актом скупштине јединице локлане самоуправе у случајевима када за њихову наплату

није надлежан суд за прекршаје.

Полазећи од броја обвезника и поступка администрирања, у средишту рада локалне

пореске администрације јесте:

1) утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину у статици;

2) утврђивање, контрола и наплата локалне комуналне таксе;

3) утврђивање, контрола и наплата накнаде за коришћење грађевинског земљишта;

4) утврђивање, контрола и наплата прихода по основу самодоприноса;

5) контрола и наплата накнаде за уређивање грађевинског земљишта;

6) контрола и наплата боравишне таксе;

7) контрола и наплата прихода од концесионе накнаде за обављање комуналних

делатности и прихода од других концесионих послова које јединица локалне

самоуправе закључи у складу са законом;

8) наплата новчаних казни изречених у прекршајномм поступку за прекршаје прописане

актом скупштине јединице локалне самоуправе у случајевима када за њихову наплату

није надлежан суд за прекршаје.

Локална пореска администрација пореским обвезницима омогућава увид у податке

којим располаже и који су основ опорезивања.

Одредбом члана 34. ст.1. и 2. Закона о порезима на имовину уређено је да је обвезник

пореза на имовину дужан да поднесе пореску пријаву, са тачним подацима, до 31. марта

године за коју се врши утврђивање пореза. Наведена обавеза подношења пореске пријаве се

не односи на пореске обвезнике који порез на доходак грађана за приходе од пољопривреде и

шумарства плаћају према катастарском приходу.

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину за 2010. годину се подноси

надлежном органу јединице локалне самоуправе у општини на чијој територији се

непокретност налази.

На имовину коју стекне, започне или престанае да користи у току године или му по

другом основу настане или престане пореска обавеза, обвезник подноси пореску пријаву у

року од 10 дана од дана настанка такве промене. (чл. 34. став 3. Закона).

 

7) Одељење за привреду;

- врши послове који се односе на аналитичко праћење стања у области привреде;

- врши послове који се односе на статистику и друго праћење стања у области зарада,

индустријске производње, пољопривреде, водопривреде, угоститељства и туризма;

- прати податке око приватизације предузећа на територији Града Сомбора;

- на бази достављених података свих одељења Градске управе сачињава годишњи програм,

као и годишњи извештај о извршеним јавним набавкама и врши јавне набавке из

надлежности органа Града;

- врши послове који претходе доношењу-давању сагласности од стране оснивача на

програме пословања ЈП и ЈКП чији је оснивач Град Сомбор;

- врши послове везане за контролу зарада и цена у ЈП и ЈКП чији је оснивач Град Сомбор;

- стара се о робним резервама;

- води регистар о радним књижицама, регистрацију уговора о запошљавању закључених

између радника и послодаваца;

- предлаже оверу реда вожње превозника у јавном саобраћају у складу са законом;

- прима и обрађује захтеве за обављање самосталне делатности;

- обавља послове економата;

- врши категоризацију кућа и станова за одмор и соба за изнајмљивање;

- припрема предлог акта за одређивање висине боравишне таксе на територији Града;

- врши послове у вези заштите грађана и материјалних добара од елементарних и других

већих непогода;

- прати и координира активности малих и средњих предузећа и предузетништва заједно са

делатностима Регионалне агенције за развој малих и средњих предузећа и

предузетништва;

- обавља и друге послове везане за рад предузећа и других привредних субјеката.

Одељење за привреду такође:

- врши послове израде стратешких и појединачних планова развоја у областима од значаја

за развој Града;

- врши стручне анализе неопходне за утврђивање приоритета у области развоја Града;

- иницира програме и пројекте из области енергетске ефикасности и координира

активности на реализацији истих, те координира активности на доношењу енергетског

биланса Града;

- издаје решења о енергетској дозволи, решења о водопривредним условима за сеоске

водоводе, и решења о водопривредној сагласности за сеоске водоводе;

- даје стручно мишљење о предлозима развојних пројеката у граду, који се делимично или

потпуно финансирају из буџета Града, прати њихово остваривање и даје своје мишљење

о томе надлежном органу Града;

- припрема пројекте и учествује у програмима и пројектима у циљу унапређења услуга и

обезбеђења права грађана која су у надлежности Града;

- на основу одлуке надлежног органа Града учествује у партнерским програмима и

пројектима које спроводи Град са републичким и покрајинским органима и установама,

јединицама локалне самоуправе и домаћим међународним организацијама и партнерима;

- координира радом на изради и реализацији пројеката у надлежности Града и прати

њихову реализацију; сачињава извештаје о реализованим пројектима и води њихову

евиденцију;

- даје стручно мишљење о моделима и изворима финансирања;

- даје стручну помоћ надлежним органима и организацијама, месним заједницама и

удружењима грађана у циљу стварања и спровођења развојних пројеката.

 

8) Одељење за комуналне послове;

И з д а ј е:

- информације о локацији,

- локацијске дозволе,

- услове за исправку граница суседних парцела,

- решење о грађевинској дозволи,

- решење којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању, адаптацији,

санацији, промени намене објекта,

- решење којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћних објеката, радова на

уклањању препрека за особе са инвалидитетом и посебне врсте објеката,

- употребне дозволе за објекте,

- дозволе за уклањање објеката,

- потврде о прегледу темеља објеката,

- грађевинске и употребне дозволе објеката (бесправна градња – легализација),

- сагласности и решења о заузећу и раскопавању јавне површине по прибављеним

условима и сагласности ЈП "Дирекција за изградњу Града Сомбора",

- сагласности и услове за постављање објеката инфраструктуре на јавним површинама по

претходно прибављеним условима од стране ЈП "Дирекција за изградњу Града Сомбора",

- обавештење о намени парцела.

П о т в р ђ у ј е: Урбанистичке пројекте и пројекете парцелације и препарцелације.

В р ш и:

- идентификацију катастарских парцела, јавног и осталог грађевинског земљишта;

- послове везане за заштиту животне средине,

- спроводи поступак процене утицаја пројеката на животну средину и стара се о

спровођењу Закона о управљању отпадом;

- послове везане за издавање у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката;

- послове везане за откуп станова на којима је носилац права коришћења Град Сомбор од

стране закупаца у смислу Закона о становању, принудно извршење исељења бесправно

усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама и доделу

новчаних средстава и материјалне помоћи за поправке стамбених објеката за социјално-

угрожена лица и породице које су доживеле елементарне непогоде;

- утврђивање накнаде за уређење грађевинског земљишта;

- финанасијско-рачуноводствене послове за комуналну област и индиректне кориснике;

- послове везане за одређивање назива улица и промену назива улица;

- надзор над радом јавних предузећа, јавних комуналних предузећа и ЈП "Дирекција за

изградњу Града Сомбора", у делу послова који се финансирају из буџета Града, а у

оквиру надлежности Одељења;

Спроводи поступак:

- прибављања, отуђења и размене непокретности и давања у закуп непокретности на

којима је Град Сомбор носилац права коришћења (станови, стамбени објекти, пословни

простори, гараже и грађевинско земљиште);

- евиденције и пописа непокретности на којима је Град Сомбор носилац права коришћења

(станови, стамбени објекти, пословни простори, гараже и грађевинско земљиште);

- експропријације земљишта у смислу Закона о експропријацији, утврђивање накнаде за

експроприсане непокретности;

- припајања некретнина и проширење кућишта.

Припрема предлог одлуке о грађевинском земљишту којом се утврђују накнаде за

уређење грађевинског земљишта, положајна рента и остали услови из области газдовања

грађевинским земљиштем, у сарадњи са ЈП "Дирекција за изградњу Града Сомбора", као и

друге предлоге одлука из надлежности Одељења.

Прати доношење програма и планова јавних комуналних предузећа и јавних

предузећа чији је оснивач Град, као и њихову реализацију у оквиру надлежности Одељења.

Врши и следеће послове, и то:

- прибављање непокретности у државну својину у власништво Републике Србије, а у

коришћење Града Сомбора,

- отуђење непокретности,

- поступци размене непокретности,

- стављање хипотеке на непокретности,

- поступци преноса права коришћења,

- предмети утврђивања права коришћења,

- проширења кућишта,

- сагласности ради адаптације и доградње,

- предмети понуде Граду Сомбору некретнина ради откупа,

- предмети усаглашавања катастарског стања са стварним стањем,

- припајање некретнина,

- предмети рађени по замолницама других општина и судова,

- обрада предмета за које се воде судски спорови код Основног суда у Сомбору,

- обрада предмета по захтевима Јавног правобранилаштва града Сомбора,

- спровођење урбанистичких планова детаљне регулације у РГЗ - прибављање сагласности

од корисника парцела и др.,

- предмети откупа станова који су у државној својини, власништво Републике Србије, а на

којима је Град Сомбор уписани носилац права коришћења, све то у смислу Закона о

становању,

- предмети исплате остатка купопродајне цене у целости за већ откупљене станове,

- предмети издавања брисовних дозвола ради брисања хипотеке код Републичког

геодетског завода, Службе за катастар непокретности Сомбор,

- поступци укњижбе уговора о откупу, уговора о размени непокретности, уговора о

купопродаји, брисовних дозвола, и др. код Републичког геодетског завода, Службе за

катастар непокретности Сомбор,

- поступци располагања непокретностима у Влади Републике Србије,

- поступци располагања непокретностима у Републичкој Дирекцији за имовину РС,

- поступци располагања непокретностима у Министарству финансија,

- поступци у Секретаријату за законодавство,

- поступци располагања непокретностима у Републичком јавном правобранилаштву,

- поступци изградње стамбених објеката за потребе ратних војних инвалида и породице

палих бораца у Министарству рада и социјалне политике,

- поступци у Републичкој Агенцији за приватизацију,

- поступци у Републичкој Дирекцији за реституцију - враћање имовине Српској

православној цркви и Римокатоличкој цркви,

- давање у закуп пословног простора (расписивање огласа, лицитација, закључење

уговора),

- конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту на коме су

носиоци права коришћења били или јесу привредна друштва и друга правна лица на која

су се примењивале одредбе Закона којим се уређује промена власништва друштвеног или

државног капитала, односно имовине - приватизација, стечајни и извршни поступак,

- конверзија права коришћења у право својине на грађевинском земљишту у државној

својини које је стечено ради изградње у складу са раније важећим законима којима је

било уређено грађевинско земљиште до 13.05.2003.год. или на основу Одлуке надлежног

органа,

- утврђивање земљишта за редовну употребу објекта,

- установљавање права службености пролаза преко парцела - грађевинског земљишта које

је у државној својини, власништво РС, а на коме је носилац права коришћења Град

Сомбор,

- давање станова у закуп одређеним категоријама лица (захтев, одлука, уговор о закупу),

- стамбени послови везани за пренос права на закуп, замена станова, адаптација станова и

др.,

- додела материјалне помоћи социјално-угроженим лицима и сиромашним категоријама

грађана за поправку кућа у власништву,

- управни поступци - исељења из станова који су у државној својини, власништво

Републике Србије, а у коришћењу Града Сомбора и из заједничких просторија у којима

живе бесправно усељена лица,

- одржавање станова и давање савета скупштинама стамбених зграда.

Примењујући нови Закон о планирању и изградњи, Одсек за имовинско-правне

послове ради и на предметима конверзије права корипћења у право својине на грађевинском

земљишту на коме су носиоци права коришћења били или јесу привредна друштва и друга

правна лица, затим предмети конверзије права коришћења у право својине на неизграђеном

грађевинском земљишту у државној својини које је стечено ради изградње објеката, а у

складу са раније важећим законима до 13.05.2003. године, надаље, ради се и на пословима

утврђивања земљишта за редовну употребу објеката, као и на установљавању права

службености пролаза преко парцела које су у државној својини, власништво Републике

Србије, а у коришћењу општине Сомбор - Града Сомбора.

 

9) Одељење инспекције и комуналне полиције;

- врши инспекцијске послове из своје надлежности путем комуналне, грађевинске,

саобраћајне, инспекције за локалне путеве и улице и инспекције за заштиту животне

средине, а у складу са важећим прописима;

- врши надзор над радом јавних предузећа, јавних комуналних предузећа и Дирекције за

изградњу Града, у делу послова из своје надлежности;

- води првостепени управни поступак;

- путем комуналне полиције обавља послове који се односе на: одржавање комуналног и

другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност; вршење контроле над

применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других

делатности из надлежности Града; остваривање

- надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са

законом и прописима Града; заштиту животне средине, културних добара,

- локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град; подршку

спровошењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување

градских добара и извршавање других задатака из надлежности Града, и врше и друге

послове у складу са важећим прописима;

- комунална полиција такође, предузима и хитне мере заштите животне средине, заштите

од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности

Града, кад те мере не могу правовремено да предузму други надлежни органи Града и

овлашћене организације, о чему одмах обавештава те

- огране односно огранизације;

- у обављању послова и примени овлашћења сарађује са полицијом и другим

инспекцијиским органима;

- предлаже Градском већу доношење годишњег и стратешког плана рада комуналне

полиције;

- учествује у изради нормативних аката Градске управе из надлежности Одељења.

 

10) Одељење за пољопривреду и рурални развој:

- врши послове везане за реализацију Закона о пољопривредном земљишту и то нарочито:

- израђује годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта;

- израђује текст одлуке и огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној

својини, спроводи поступак јавне лицитације и поступак прикупљања писаних понуда,

сачињава предлоге одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта и сачињава

предлоге уговора о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, прати

реализацију закључених уговора о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној

својини;

- врши послове везане за наменско трошење средстава остварених закупом

пољопривредног земљишта (атарски путеви, пољозаштитни појасеви, прибављање

геодетских подлога, итд.), а сагласно годишњем програму, итд.

Служба за пољопривреду врши и:

- послове у вези заштите грађана и материјалних добара од елементарних и других већих

непогода;

- послове везане за спровођење одлуке о пољочуварској служби, номадској испаши;

- послове везане за лиценцирање грла;

- обавља и друге послове везане за пољопривредну производњу и задругарство на

територији Града Сомбора.

 

11) Служба за имовинско-правне односе

12) Служба за туризам

13) Служба за информационе и комуникационе системе;

- израда и одржавање програма и пројектовање информационих система;

- администрирање рачунарске мреже и сервера;

- одржавање интернет Линуx сервера 1 - електронска пошта, интернет, сајт-портал Града,

пројектовање "електронске управе", развој система "електронске наплате";

- порези - Линуx сервер 2, праћење рада апликације за евиденцију пореза, помоћ

оператерима, администрирање сервера и база података;

- одржавање сервера за видео надзор;

- учешће у изради Географског информационог система Града (ГИС);

- спровођење обуке запослених;

- учешће у набавци и одржавању система;

- праћење нових технологија и благовремено увођење истих у пословање.

 

14) Служба за заједничке послове.

Служба обавља заједничке послове за потребе Градске управе, државних органа који

имају седиште у згради Града, као и трећих лица, у које спадају:

- послови редовног, инвестиционог и текућег одржавања зграда којима располаже Град

Сомбор;

- послови превоза моторним возилима;

- послови загревања пословних просторија и одржавање уређаја који служе у ту сврху;

- послови обезбеђења и противпожарне заштите;

- коришћење и одржавање телефонских централа;

- одржавање чистоће у пословним зградама;

- други послови одређени актима органа Града.

Служба за заједничке послове може на основу уговора обављати послове из свог

делокруга за потребе других органа и организација, уз накнаду.

Уговор закључује начелник Градске управе, односно руководилац Службе по

овлашћењу начелника.

У служби постоје два одсека:

ОДСЕК ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ОДРЖАВАЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА

 

Датум последње измене: 05.12.2019

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs