Jавна предузећа

Јавна комунална предузећа


ЈКП “ЧИСТОЋА” одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности

(Тел. 025 25 788)

 

ЈКП “ВОДОКАНАЛ” сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

(Тел. 025 464 222)


ЈКП “ПАРКИНГ-СЕРВИС” услуге у друмском саобраћају

(Тел. 025 423 000)


ЈКП “ЕНЕРГАНА” производња и снабдевање паром и топлом водом

(Тел. 025 44 33 67)


5. ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" , уређивање и одржавање зелених јавних површина, јавне расвете, одржавање тротоара, пешачких и бициклистичких стаза, одржавање улица и општинских путева у зимском периоду, урбаног мобилијара, споменика знаменитих личности и осталих споменика, фонтана и јавних чесми на јавним површинама града Сомбора.

 

6. ЈКП "ПРОСТОР" уређивање и одржавање пијаца, сахрањивање умрлих лица, уређење и одржавање гробаља, изградња и продаја гробница и одржавање и давање у закуп пословног простора и јавних површина које су у власништву града Сомбора (билборди, киосци, летње баште, привремено заузеће јавних површина код изградње објеката, сезонске продаје воћа и поврћа, забане манифестације и остало). 

 


ЈКП ''ВОДОКАНАЛ''

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору. 

Јавно комунално предузеће "Водоканал" обезбеђује грађанима:
• квалитетно снабдевање водом - довољну количину воде за пиће, стални притисак од 4,4 бара са градског изворишта у водоводној мрежи и воду потребног квалитета
• одводјење и пречишћавање употребљених вода - Генерална концепција евакуације отпадних вода града Сомбора предвиђа заједничко одвођење и пречишћавање свих употребљених вода домаћинства и индустрије. Систем каналисања је сепаратни (посебно атмосферска, посебно фекална канализација). Водопријемник за пречишћене отпадне воде је Мостонга, односно канал Дунав-Тиса-Дунав. Пошто први уређај за пречишћавање, изграђен 1964. године није задовољавао развојне потребе града, на основу Студије о отпадним водама града и индустрије, изграђен је нови Уређај за пречишћавање отпадних вода (УПОВ), који је пуштен у рад 1985. године.
• извоЂење градјевинских радова на изградњи водовода и канализације - сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радова на изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства. ЈКП Водоканал располаже са већим бројем радних машина, специјалних возила, као и теретних возила.

ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

У складу са одредбама Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр.16/97 и 42/98) као и Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник РС“ бр. 25/2000, 25/2002), и одредаба Статута Општине Сомбор („Сл. лист општине Сомбор“ бр. 7/2002), Скупштина општине Сомбор је донела Одлуку о оснивању ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ и поверила на управљање, коришћење и одржавање јавних површина за паркирање на територији општине Сомбор, као и одношење и чување непрописно паркираних возила.

 

ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ формирано је са циљем да управља повереним јавним површинама на начин да се организационим системом, политиком цена као и модерним технолошким методама контроле и наплате паркирања, уведе ред у стационарни саобраћај, растерети саобраћај у градском језгру, обезбеди довољан број паркинг места, а све у циљу заштите интереса грађана у урбаној средини града.
Са комерционалном употребом паркиралишта грађани су се први пут срели 15.03.2006. год. 1. јуна 2006. год. ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ уводи информациони систем за контролу и наплату паркирања „СМС4Паркинг’’ који омогућава грађанима да услугу паркирања плате путем мобилних телефона, једноставним слањем смс-а.

 

ЈКП “ЕНЕРГАНА” СОМБОР
Основна делатност Јавно Комуналног Предузећа "Енергана" је производња и дистрибуција топлотне енергије.

Предузеће испоручује топлотну енергију у 4.000 станова и има знатан број привредних корисника (130).

Инсталисани производни капацитети су око 50 МW. Дужина вреловода је 13 км. Подстаница има око стотинак.

Међутим, "Енергану", поред котлова, цеви, топлотних подстаница... , чине и људи који стоје иза тог техничког система. 
Теренска служба "Енергане" стоји на располагању својим корисницима 24 сата дневно, да по пријави квара у најкраћем року интервенише.

Предузеће има 43 стално запослена радника. Састоји се из два одељења - за производњу топлотне енергије и за одржавање мреже. 

 

Јавна предузећа

ЈП “УРБАНИЗАМ” просторно планирање

(Тел. 025 23 170)


ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА СОМБОРА” уређење и одржавање паркова, зеленила и рекреационих површина

(Тел. 025 433 000)


ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА СОМБОРА''

Основана одлуком Града Сомбора 15.11.2007. године с циљем уређења насеља и простора на територији Града Сомбора, а нарочито да обавља послове везане за уређивање и старање о заштити и рационалном коришћењу грађевинског земљишта, послове везане за одржавање и изградњу комуналних објеката и послове везане за уредјење и одржавање улица и саобраћајница. Дирекција има укупно 14 запослених.

 

ЈП “УРБАНИЗАМ” СОМБОР

ЈП "Урбанизам" Сомбор као јавно предузеће обавља следеће послове: Основна делатност предузећа је просторно и урбанистичко планирање односно израда просторних планова (просторни план општине) и урбанистичких планова (генерални план града, планови генералне регулације за насељена места, планови опште регулације, планови детаљне регулације) и израда урбанистичких пројеката. Осим ових послова предузеће обавља послове заштите споменика културе, врши израду стручних анализа, студија и осталу техничку документацију.
Унутрашња структура предузећа организована је у две целине:
• Одељење за опште послове
• Одељење за техничке послове


  
                            

Датум последње измене: 13.12.2019

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs