Јавне набавке

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈН
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016
Друга измена и допуна плана јавних набавки Градске управе града Сомбора за 2016. годину
Трећа измена и допуна плана јавних набавки Градске управе града Сомбора за 2016. годину
Четврта измена и допуна плана јавних набавки Градске управе града Сомбора за 2016. годину
Пета измена и допуна плана јавних набавки Градске управе града Сомбора за 2016. годину
Шеста измена и допуна плана јавних набавки Градске управе града Сомбора за 2016. годину
Седма измена и допуна плана јавних набавки Градске управе града Сомбора за 2016. годину

План јавних набавки Градске управе града Сомбора за 2017. годину

 

27.02.2017. - Набавка радова – Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације

27.02.2017. - Набавка радова – Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације

24.02.2017. - Набавка услуга – Сузбијање крпеља

17.02.2017. - Набавка услуга – Системска дератизација на територији града Сомбора

14.02.2017. - Набавка услуга – Системскo сузбијање комараца

10.02.2017. - Набавка добара – РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

08.02.2017. - Набавка добара – ПОКЛОНИ

07.02.2017. - Набавка услуга – УСЛУГЕ УГОСТИТЕЉСТВА

Санација и појачано одржавање атарског пута Суботички пут – насеље Милчић

Санација и појачано одржавање атарског пута на КП 1024/1 и 10247/2 КО Сомбор 1 – Стапарски пут

Усклађивање и допуна постојеће пројектно – техничке документације са Законом, за изградњу водоводне мреже у Дорослову

Израда главних пројеката уређивања саобраћајне сигнализације по зонама, обликовано по партијама

Израда пројектно – техничке документације за појачано одржавање раскрснице на укрштању улица Венац Степе Степановића, Венац Живојина Мишића, 21. Октобра и Београдска у Сомбору

Набавка тонера и рибона за потребе Градске управе Града Сомбора за 2016. годину

Набавка опреме и радова неопходних за постављање електро-енергетког напајања

Услугa обављања послова обезбеђења и заштите - према Oдлуци о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете, на територији Града Сомбора

Замена филтера у погону за пречишћавање воде у КП „Водовод“ Бездан

Набавка софтвера за финансије, електронску писарницу и интернет презентацију са антивирус заштитом, I фаза

Радови на санирању и уређењу неактивних гробаља путем јавних радова

Замена паркета у канцеларијама 157, 158 и 159 на првом спрату Градске управе града Сомбора

Набавка радова на санацији ОШ „Никола Вукичевић“ у Сомбору

Елаборат о постојању економске оправданости за одређивање проширења подручја Слободне зоне Апатин

Партерно уређење комплекса за привремени смештај миграната у прихватном центру „Шикара“

Замена паркета у канцеларијама 157, 158 и 159 на првом спрату Градске управе града Сомбора

Ревитализација постојећих ветрозаштитних појасева

Изградња школског полигона за обуку ризичних учесника у саобраћају, II фаза

Изградња котларнице у прихватном центру „Шикара“

Замена филтера у погону за пречишћавање воде у КП „Водовод“ Бездан

Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе Града Сомбора за 2016. годину

Сузбијање амброзије хемијским путем на територији града Сомбора

Замена паркета у канцеларијама 157, 158 и 159 на првом спрату Градске управе града Сомбора

Набавка радова - Реконструкција моста Чешка ћуприја

Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Градске управе Града Сомбора

Опремање противградне службе Набавка противградних ракета за потребе града Сомбора

Набавка возила за потребе Градске управе града Сомбора

ПРЕМЕР ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТАИ АТАРСКИХ ПУТЕВА

Израда отресишта на атарским путевимана подручју Града Сомбора

САНАЦИЈА И ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ АТАРСКОГ ПУТА ШАПОЊЕ – КРАК III ДО НИВОА ТУЦАНИКА

НАБАВКА ПОЛУПОДЗЕМНИХ КОНТЕЈНЕРА ЗА ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Израда и монтажа ормара – плакара за одлагање Матичних књига

Услуге иформисања јавности путем ТВ преноса

Мониторинг параметара животне средине на територији Града Сомбора

Набавка два возила за потребе Градске управе града Сомбора

Услуге обезбеђења објекта (Стадион Раднички)

Набавка услуга - Осигурање имовине и запослених лица Градске управе града Сомбора

Услуга персоналне асистенције за особе са инвалидитетом

Физичко обезбеђење и одржавање хигијене у објектима Градске управе града Сомбора обликована по партијама

Набавка електричне енергије

Јавна набавка мале вредности набавка возила за потребе града Сомбора

ИЗГРАДЊА ШКОЛСКОГ ПОЛИГОНА ЗА ОБУКУРИЗИЧНИХ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУI ФАЗА Сомбор,

Контрола лако приступачног азота применом Н-МИН методе ради очувања капацитета пољопривредногземљишта у државној својини

САНАЦИЈА И ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕАТАРСКОГ ПУТА БЕЗДАН НА ПАРЦЕЛИ 3106

Услугa обављања послова Обезбеђења и заштите према Oдлуци о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала одпољске штете, на територији Града Сомбора

ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

САНАЦИЈА И ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ АТАРСКОГ ПУТА РИЂИЦА – ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ

Набавка тонера и рибона за потребе Градске управе града Сомбора

Набавка специјалног возила – мотоцикла за МУП са потребним налепницама Сомбор,

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА ГА-5, ГА-9 И РА-10 У КО ГАКОВО

Канцеларијског материјала за потребе Градске управе ГрадаСомбора за 2015. годину

Набавка радова – Ревитализација музеја Батинске битке

Пројекат Рестаурације здања Матичног уреда у Сомбору -Рестаурација, ревитализација, адаптација и инвестиционо одржавање објекта Матичног уреда у Сомбору

Подршка локалној интеграцији избеглих иинтерно расељених лица

САНАЦИЈА И ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗА АТАРСКОГ ПУТА КОЗАРА – ПИСТА – ГАКОВАЧКИ ПУТ II ДЕОНИЦА

Санација и уређење атарског пута Кљајићево - Телечка

Подршка локалној интеграцији избеглих иинтерно расељених лица

Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребеГрадске управе Града Сомбора

САНАЦИЈА И ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ АТАРСКОГ ПУТАСТАРИ СИВАЧКИ ПУТ - КАНАЛ БЕЗДАН - ВРБАС III ДЕОНИЦА

Мониторинг параметара животне средине натериторији Града Сомбора

Формирање локалне акционе групе Сомбор

Опремање светлосним сигналима пешачки прелаз у Кљајићеву, уулици Моше Пијаде код раскрснице са улицом Краља Петра I

Услуге иформисања јавности, радио и ТВ преноси

Програмско решење - софтвер за управљање развојем Града,имплементацију стратегије са свим акционим плановима

Датум последње измене: 13.12.2019

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs