Корисне информације

Промена личног имена, презимена или имена и презимена

 1. Захтев за промену личног имена, презимена, имена и презимена ( преузмите документ у ПДФ формату)
 2. Извод из Матичне књиге рођених
 3. Извод из Матичне књиге венчаних (ако је лице у браку)
 4. Уверење да се против лица које тражи промену личног имена не води поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности
 5. Фотокопија личне карте (као потврду о пребивалишту)
 6. Потврда (уплатница) о плаћеној такси, жиро-рачун бр. 840-742221843-57 , позив на број 97 81-232 , износ 530,00 дин, прималац: Републички буџет, сврха: Реп. адм. такса
 7. Уверење о држављанству Републике Србије

 

Захтев за исправку у матичној књизи рођених, умрлих, венчаних

 1. Захтев за исправку у Матичној књизи ( преузмите документ у ПДФ формату )
 2. Извод из Матичне књиге рођених (за лице које тражи исправку)
 3. Извод из Матичне књиге венчаних (за исправку у књизи венчаних)
 4. Извод из Матичне књиге умрлих (за исправку у књизи умрлих)
 5. Извод из Матичне књиге рођених и венчаних за родитеље (за исправку у књизи рођених)
 6. Фотокопија документа

 

 

Упис новорођеног детета у књигу рођених

За децу рођену у браку родитеља

Родитељи треба да донесу:

 • извод из матичне књиге венчаних (не старије од 6 месеци, ако нису венчани у Сомбору)
 • личне карте родитеља
 • уверења о држављанству (ако нису уписани у књигу држављана у Сомбору)

За децу рођену ван брака родитеља

Мајка треба да донесе:

 • свој извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци, ако није рођена у Сомбору)
 • своју личну карту
 • уверење о држављанству (ако није уписана у Сомбору)

Ако природни отац жели да призна очинство

Доћи ће код свог матичара по пребивалишту заједно са мајком детета и донети:

 • своју личну карту
 • своје уверење о држављанству


Изјаву о одређивању личног имена детета подносе родитељи матичару на записник по месту рођења или по месту пребивалишта.

Напомена: Како би се извршио упис Вашег детета у законском року од 15 дана потребно је, да код матичара у месту рођења Вашег детета дођете са потребним документима.

 

 

Одсек за правну помоћ

Шеф одсека: Сузана Кираљ , дипл. правник 
канцеларија бр. 17 
тел.: 468-138 
Радно време са странкама: од 8,00 до 14,00 сваког радног дана

Делатност Одсека за правну помоћ покрива

 • Давање правних савета
 • Састављање исправа (уговора, завештања, изјава и др.)
 • Састављање поднесака (молби, тужби, предлога и др.)

Овај одсек пружа правну помоћ без накнаде у следећим случајевима:

 • За радње око остваривања инвалидских права и социјалне заштите
 • За радње око остваривања инвалидских права деце, удовицама и самохраним родитељима палих бораца и жртава фашизма у НОР-у, као и палих бораца из рата после 17. августа 1990. године
 • За радње око остваривања инвалидских права ратних и мирнодопских инвалида рада, и инвалида рада И и ИИ категорије
 • За радње око остваривања права на материјално обезбеђење за време привремене незапослености
 • За усмене савете
 • Остале радње које по општим прописима услед слабог материјалног стања могу бити ослобођени трошкова поступка

Странке морају у канцеларију Одсека за правну помоћ доћи лично.

 

Остало

Датум последње измене: 26.01.2020

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs