Помоћници градоначелника

Помоћници градоначелника су:

Атила Прибила -  за област месне  самоуправе

Борис Буловић  - за област  - урбанизма и заштите животне средине

Мирко Безбрадица  - за област економског  развоај

Иван Шимунов - за област међународне  сарадње

Бранислав Сворцан - за област културе и информисања

За вршење одређених послова Градоначелник може поставити и разрешити пет помоћника из реда лица која имају одговарајући факултет и друго потребно образовање у односу на делокруг послова, као и најмање пет година радног искуства у струци.

Помоћници из претходног става могу се поставити у следећим областима: за економски развој, за месну самоуправу, за информисање, за пољопривреду, за комуналне послове, за урбанизам, за заштиту животне средине, за културу, за међународну сарадњу, за примарну здравствену заштиту и за социјалну заштиту.

Помоћници покрећу иницијативе, предлажу пројекте, сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за која су постављени, и врше послове утврђене актом о организацији Градске управе.

Датум последње измене: 13.12.2019

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs