Савет за младе

САВЕТ ЗА  МЛАДЕ   ГРАДА СОМБОРА

 

Савет  за  младе  Града  Сомбора саветодавно  је тело   Скупштине Града  Сомбора. Његове  су   надлежности  уско   везане    за    креирање  омладинске   политике   на локалном  нивоу,    саветовање   скупштине  у    одлукама  које    се   тичу   младих  и подстицање   пројеката   и  програма из  области рада  са  младима.   Због  тога   што је скупштинско  тело,  чланове Савета за  младе   бира  скупштина,  на   период  од   4 године, са могућношћу  реизбора.

 

Први   Савет  за  младе Града  Сомбора је конституисан 16.децембра  2008.  године и  од   тада  ово скупштинско тело  ради без  прекида кроз  више   сазива.

 

У   овом     тренутку   Савет  за   младе  броји   укупно  10 чланова,    док     се   чека именовање  још   једног  члана,  чиме   би   Савет  био   употпуњен.  Последње измене   и допуне  чланова  Савета  за   младе  су  извршене на    21.седници   Скупштине Града Сомбора  16.јула 2014.г. чиме   је  Савет за  младе добио следећи облик:

 

1. Сања  Смиљић,  председавајућа  Саветом за  младе бирана из  реда одборника

2. Небојша  Опачић,  члан биран из  реда  одборника

3. Дејан Ђорђић,  члан биран из реда грађана

4. Жељко  Косановић,  члан биран из реда грађана

5. Јована Бјелић,  члан биран из реда грађана

6. Мирјана  Филиповић,  члан биран из реда грађана

7. Тибор  Киш,  члан биран из  реда  грађана  (НВО)

8. Тамара  Стојковић,  члан биран из  реда  грађана  (НВО)

9. Драган  Никодијевић,  члан биран из  реда  грађана  (НВО)

10. Корнел  Кесег,  члан биран из  реда  одборника

 

 

Досадашњи рад  Савета   за  младе  у  Сомбору превасходно  је био   везан за формулисање процедура  и  саму реализацију  градских  конкурса "Програми за децу",  "Програми за  младе" и  "ЛАП за младе".  Како   би  свој  рад учинио што доступнији младима, Савет за  младе је  на   својој 2.седници  предложио да   се сви записници са  седница објављују  на   Интернету.

 

Опсег   и  надлежности Савета за  младе   дефинисане  су:

1. Законом  о  младима Реублике Србије ("Сл.гласник  Р  Србије бр.50/2011")

- експлицитно чланом 17.  овог закона

2. Статутом  Града  Сомбора ("Сл.лист Града Сомбора" број  02/2008)  -

експлицитно  члановима 53-55

3. Одлука  о  оснивању радних  тела  Скупштине Града  Сомбора ("Сл.листе

Града  Сомбора" број 3/2008) - експлицитно  члановима 26-28

 

НАДЛЕЖНОСТИ САВЕТА   ЗА  МЛАДЕ   (сходно  Сатуту Града   Сомбора):

 

1) иницира   и    учествује   у    изради   локалне   омладинске  политике   у    области образовања, спорта,  коришћења слободног   времена,   повећања  запослености, информисања,  активности   учешћа,   обезбеђивању   једнаких    шанси,    здравства, културе,  равноправности полова,  спречавању   насиља  и  криминалитета,  приступа правима,  одрживог развоја   и   животне  средине   и   другим  областима  од   значаја за младе;

 

2)   учествује  у    изради   посебних   локалних   акционих  планова,    програма   и политика  у   сагласности са  Националном  стратегијом  за  младе и   прати   њихово остваривање;


3)  даје  мишљење  о   питањима  од   значаја  за  младе и   о   њима   обавештава органе

Града;

 

4)   даје   мишљење    на   нацрте   прописа   и    одлука   које    доноси   Скупштина у областима значајним за  младе;

 

5)  усваја  годишње    и   периодичне  извештаје   о   остваривању  локалне  омладинске политике   и    локалних   акционих  планова   и    програма  за   младе  и    подноси   их Скупштини, Градоначелнику  и  Градском  већу;

 

6)  иницира припрему пројеката  или   учешће Града  у  програмима  и  пројектима  за младе  у   циљу   унапређења  положаја   младих  и   обезбеђења   остваривања   њихових права која  су у  надлежности  Града;

 

7)   подстиче  сарадњу између  Града  и   омладинских организација   и   удружења  и даје подршку  реализацији  њихових активности;

 

8)  подстиче  остваривање међуопштинске сарадње која   се  односи на   омладину  и о  томе обавештава органе Града;

 

9)   даје   мишљење    о    предлозима  пројеката    од     значаја   за   младе  који   се делимично  или   потпуно финансирају  из  буџета  Града,   прати  њихово остваривање и  даје своје мишљење надлежном  органу Града.

Датум последње измене: 16.12.2019

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs